Statut

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Barwy Kultury

przyjęty Uchwałą nr 2/2013 z dnia 07.02.2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Barwy Kultury

z siedzibą w Warszawie.

RODZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Barwy Kultury, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Przynależność do tych organizacji nie może jednak naruszać zasad i celów Stowarzyszenia oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Zwiększenie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 2. Polepszenie sytuacji życiowej rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

 3. Uwrażliwienie społeczeństwa na problemy innych.

 4. Rozszerzanie świadomości na temat promocji zdrowia oraz osób niepełnosprawnych.

 5. Zwiększenie aktywności fizycznej i edukacyjnej wśród dzieci i dorosłych.

 6. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej.

 7. Podniesienie aktywności życiowej wśród społeczeństwa.

 8. Propagowanie postaw proeuropejskich.

 9. Wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej.

 10. Umacnianie demokracji społeczeństwa obywatelskiego.

 11. Polepszanie sytuacji artystycznej twórców.

 12. Propagowanie muzyki, artystów i muzyków.

 13. Zwiększenie roli muzyki w życiu społeczeństwa.

 14. Promocja kultury polskiej w kraju i za granicą.

 15. Testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury.

 16. Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.

 2. Działalność charytatywną.

 3. Ochronę i promocję zdrowia.

 4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

 5. Promocję zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 6. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 7. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 8. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 9. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

 10. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 11. Ratownictwo i ochronę ludności.

 12. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 13. Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów.

 14. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 15. Promocję i organizację wolontariatu.

 16. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.

 17. Organizowanie i finansowanie warsztatów, szkoleń, kursów, spotkań, seminariów, sympozjów, konferencji, wystaw, odczytów, imprez kulturalnych i sportowych oraz grup samokształceniowych.

 18. Współpracę z organizacjami i instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi w Polsce i zagranicą.

 19. Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia.

 20. Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy wykorzystaniu metod pedagogiki zabawy i metod aktywizujących.

 21. Organizowanie form opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez metody pedagogiki zabawy i inne metody aktywizujące.

 22. Tworzenie i realizację programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych opartych na metodach pedagogiki zabawy i metodach aktywizujących.

 23. Projekty z zakresu edukacji nieformalnej.

 24. Zakładanie i prowadzenie placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

 25. Obejmowanie patronatem placówek propagujących i realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

 26. Stosowanie metod pracy interwencyjnej, diagnostycznej i terapeutycznej w udzielaniu pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 27. Tworzenie klubów zainteresowań.

 28. Organizowanie, finansowanie i popieranie działalności promocyjnej i informacyjnej zbieżnej z celami Stowarzyszenia.

 29. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą, instytutami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także ze środkami masowego przekazu, w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

 30. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom oraz organizacjom i podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 31. Przyznawanie stypendiów indywidualnych.

 32. Prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i portali internetowych propagujących postawy i działania zbieżne z działaniami wspieranymi przez Stowarzyszenie.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§ 6

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które złożą pisemną deklarację członkowską.

 3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne oraz organizacje, które deklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i uzyskają uznanie władz Stowarzyszenia.

 4. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać tylko osoby fizyczne, którym godność tę nada Walne Zebranie Członków ze względu na szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§ 7

 1. Kandydat na członka zwyczajnego składa Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na mocy uchwały Zarządu z dniem jej podjęcia. Uchwałę w sprawie nabycia członkostwa Zarząd podejmuje w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji przez kandydata na członka.

 3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie składa się na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 4. Członkostwo wspierające nadaje na wniosek kandydata Zarząd. Uchwałę w sprawie nabycia członkostwa Zarząd podejmuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

 5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 8

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. uczestniczyć w zebraniach i działalności Stowarzyszenia,

 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

 3. przedkładać opinie i propozycje dotyczące wszelkich przejawów działalności Stowarzyszenia,

 4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia w sprawach związanych z udziałem w jego pracach.

§ 9

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. przyczyniać się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

 3. regularnie opłacać składki członkowskie,

 4. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków.

 

§ 10

 1. Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich. Członek honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w zebraniach i działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz przedkładać opinie i propozycje dotyczące wszelkich przejawów działalności Stowarzyszenia.

 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w zebraniach i działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz przedkładać opinie i propozycje dotyczące wszelkich przejawów działalności Stowarzyszenia.

 4. Członkom wspierającym i honorowym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz nie przysługuje im głos stanowiący.

 

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:

 1. rezygnację z członkostwa złożoną Zarządowi w formie pisemnej,

 2. śmierć członka lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. utratę praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 4. rozwiązanie Stowarzyszenia,

 5. wykluczenie ze Stowarzyszenia na skutek:

a) rażącego naruszenia postanowień Statutu, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) oczywistego działania na szkodę Stowarzyszenia,

c) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia przez okres przekraczający 12 miesięcy.

§ 12

 1. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 2. Od powyższej uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia.

 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
 1. wybór i odwołanie poszczególnych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

 2. rozpatrywanie corocznych sprawozdań Zarządu i podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu,

 3. zatwierdzanie rozliczeń finansowych,
 4. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych stowarzyszeń i organizacji,

 5. uchwalanie zmian Statutu,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 7. podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Członków zbiera się przynajmniej raz w roku, nie później niż do końca II kwartału (Zwyczajne Walne Zebranie Członków) dla przyjęcia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w roku poprzednim.

 3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu.

 4. Komisja Rewizyjna, jak również 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, a także Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną lub 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

 5. O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Zarząd wysyła zawiadomienia nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.

 6. Walne Zebranie Członków zwołuje się lisami poleconymi lub przesyłkami nadanymi pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Możliwe jest też zwołanie Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym.

§ 16

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile dla podjęcia uchwały w określonych kategoriach spraw Statut lub przepisy prawa nie przewidują kwalifikowanej większości głosów.

 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podejmowane, jeżeli na Zebraniu obecnych jest co najmniej 10 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W razie braku kworum, Walne Zebranie Członków zwołuje się po raz drugi, wyznaczając termin nie później niż do trzydziestu dni od dnia pierwszego terminu Walnego Zebrania Członków. Podczas Walnego Zebrania Członków zwołanego w tym drugim terminie uchwały mogą być ważnie podejmowane bez względu na ilość obecnych członków.

 3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia lub ich przedstawiciele oraz mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi lub ich przedstawiciele, a także inne osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Każde Walne Zebranie Członków rozpoczyna się od wyboru Przewodniczącego i Sekretarza.

 2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący.
 3. Z obrad Walnego Zebrania Członków Sekretarz sporządza protokół.

 4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do głosowania są obecni na Walnym Zebraniu Członków i żaden z członków nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

 5. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zebrania Członków, jeżeli wszyscy członkowie zwykli Stowarzyszenia są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zebrania Członków lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

 

§ 18

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 osób, wybieranych na 5-letnią kadencję w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków spośród jego członków. Nie może być członkiem Zarządu osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. Osoba wybrana na członka Zarządu zobowiązana jest złożyć niezwłocznie pisemne oświadczenie co do powyższych okoliczności.

 3. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarządu członkowie Zarządu powierzają poszczególnym członkom swego składu pełnienie funkcji Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza na okres kadencji Zarządu.

 4. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

 5. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków. Jeżeli uchwała o odwołaniu członka Zarządu nie stanowi inaczej, mandat członka Zarządu wygasa z dniem podjęcia uchwały o jego odwołaniu.

 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd lub podmioty, o których mowa w § 15 ust. 4 Statutu zwołają niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności będącej podstawą wygaśnięcia mandatu, Walne Zebranie Członków w celu podjęcia uchwały o wyborze nowego członka Zarządu.

§ 19

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. prowadzenie spraw Stowarzyszenia, kierowanie jego pracami i reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz,

 3. wytyczanie kierunków działania Stowarzyszenia oraz uchwalanie bieżących programów jego działania,

 4. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz w sprawie ustania członkostwa,

 6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, opiniowanie sprawozdań finansowych, zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

 7. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji na rzecz Stowarzyszenia,

 8. zwołanie i przygotowanie Walnych Zebrań Członków,

 9. ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz zasad ich płatności.

 10. tworzenie stanowisk funkcyjnych w Stowarzyszeniu, powoływanie i odwoływanie osób je piastujących oraz określenie zakresu ich zadań i kompetencji,

 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 2. Do zaciągnięcia w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych na kwotę przekraczającą 100.000 zł niezbędne jest uzyskanie uprzednio uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

§ 20

 1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb w określonych przez siebie terminach, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jego członków, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Uchwała budżetowa podejmowana jest przez Zarząd jednomyślnie.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych na 5-letnią kadencję w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia lub spoza nich. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.

 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który odpowiedzialny jest za zwoływanie posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

 4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków. Jeżeli uchwała o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej nie stanowi inaczej, mandat członka wygasa z dniem podjęcia uchwały o jego odwołaniu.

 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej, Zarząd lub podmioty, o których mowa w § 15 ust. 4 Statutu zwołają niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności będącej podstawą wygaśnięcia mandatu, Walne Zebranie Członków w celu podjęcia uchwały o wyborze nowego członka Komisji Rewizyjnej lub uchwały o zmniejszeniu liczby członków Komisji Rewizyjnej danej kadencji.

§ 22

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy aktualnej w danej kadencji liczby jej członków, w tym Przewodniczącego Komisji.

 

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:

 1. przeprowadzanie okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności Zarządu,

 2. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z dokonanych kontroli,

 3. składanie sprawozdania z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 4. wnioskowanie o udzielenie lub o odmowę udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

 5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub Zwyczajnego Walnego Zebrania w sytuacji, o której mowa w § 15 ust. 4 Statutu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 24

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) z darowizn, spadków i zapisów,

c) z dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z dochodów z ofiarności publicznej,

d) z dotacji i środków pozyskanych z funduszy, w tym funduszy unijnych, od innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych, jednostek samorządowych, grantów oraz funduszy celowych przeznaczonych na realizację określonych programów,

e) z dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia prowadzonej zgodnie z przepisami prawa.

 1. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i dotacji oraz korzystanie z ofiarności publicznej odbywać się będzie w zgodzie z właściwymi przepisami.

 2. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa znacznie długi spadkowe.

 3. Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 25

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia przysporzeń majątkowych (darowizn, dotacji, itp.) na wniosek Zarządu uzyskują – jeżeli wyrażą stosowne życzenie – tytuł „Mecenasa Stowarzyszenia”.

 2. Tytuł „Mecenasa Stowarzyszenia” ma charakter osobisty.

§ 26

Zabronione jest :

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Stowarzyszenia zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników, a także ich małżonków, wstępnych, zstępnych, osób pozostających we wspólnym pożyciu, osób związanych z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, jak również powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia (zwanymi dalej osobami bliskimi”),

 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,

 4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 27

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w § 28. Działalność gospodarcza jest działalnością uboczną i pomocniczą w stosunku do działalności statutowej nieodpłatnej.

 3. Wszelkie dochody uzyskane z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 28

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

 1. wydawanie książek – 58.11.Z,

 2. wydawanie gazet – 58.13.Z,

 3. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z,

 4. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,

 5. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,

 6. działalność usługowa związana z przygotowaniem druku – 18.13.Z,

 7. reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z,

 8. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.1,

 9. działalność związana z projekcją filmów – 59.14.Z,

 10. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – 90.0,

 11. reklama – 73.1,

 12. pozaszkolne formy edukacji – 85.5,

 13. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z,

 14. drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią – 18.1,

 15. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.9,

 16. produkcja artykułów piśmiennych – 17.23.Z,

 17. pozostałe drukowanie – 18.12.Z,

 18. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – 46.66.Z,

 19. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.62.Z,

 20. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B,

 21. działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z,

 22. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z,

 23. pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z,

 24. nauka języków obcych – 85.59.A,

 25. opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z,

 26. pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z,

 27. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z,

 28. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z,

 29. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z,

 30. artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z,

 31. działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia jego majątku.

 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba że w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

 4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.