Sprawozdanie merytoryczne 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA BARWY KULTURY

ZA ROK 2012

Stowarzyszenie Barwy Kultury zostało ustanowione przez Edytę Wierzchucką oraz Annę Wierzbicką 11 grudnia 2006 roku i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) oraz postanowień statutu.

Stowarzyszenie Barwy Kultury zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 22 marca 2007 roku pod numerem 0000275983.

Stowarzyszenie Barwy Kultury zostało wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego

Podmiotów Gospodarki Narodowej w dniu l l maja 2011 roku i otrzymała numer identyfikacyjny

REGON 142733221.

W dniu 09 czerwca 2011 roku Urząd Skarbowy Warszawa Wola w Warszawie nadał Stowarzyszeniu numer NIP: 5272656326. Swoją działalność Stowarzyszenie Barwy Kultury rozpoczęło od stycznia 2011 roku. Adres siedziby Stowarzyszenie: ul. Złota 7 lok. 18; 00 – 019 Warszawa. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej w 2012.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z następujących osób:

Edyta Wierzchucka – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, zam. ul. Woronicza J.P. 15/105

02 – 625 Warszawa

Magdalena Latuch – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, zam. ul. Smoluchowskiego M. 5/120 02-679 Warszawa

Monika Rapa – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia, zam. Kol. Miętkie 57 22 – 530 Mircze

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z następujących osób:

Michał Sienkiewicz, zam. ul.Wiejska 20/66 00 – 490 Warszawa

Paweł Wierzbicki, zam. ul. Woronicza J.P. 15/105 02 – 625 Warszawa

Dorota Taranowicz, zam. ul. Okęcka 3/17 02-658 Warszawa

Celami Stowarzyszenia są:

1. Zwiększenie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Polepszenie sytuacji życiowej rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

3. Uwrażliwienie społeczeństwa na problemy innych.

4. Rozszerzanie świadomości na temat promocji zdrowia oraz osób niepełnosprawnych.

5. Zwiększenie aktywności fizycznej i edukacyjnej wśród dzieci i dorosłych.

6. Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej.

7. Podniesienie aktywności życiowej wśród społeczeństwa.

8. Propagowanie postaw proeuropejskich.

9. Wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej.

10. Umacnianie demokracji społeczeństwa obywatelskiego.

11. Polepszanie sytuacji artystycznej twórców.

12. Propagowanie muzyki, artystów i muzyków.

13. Zwiększenie roli muzyki w życiu społeczeństwa.

14. Promocja kultury polskiej w kraju i za granicą.

15. Testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury.

16. Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.

2. Działalność charytatywną.

3. Ochronę i promocję zdrowia.

4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

5. Promocję zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

6. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

7. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

8. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

9. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

10. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

11. Ratownictwo i ochronę ludności.

12. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

13. Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów.

14. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

15. Promocję i organizację wolontariatu.

16. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.

17. Organizowanie i finansowanie warsztatów, szkoleń, kursów, spotkań, seminariów, sympozjów, konferencji, wystaw, odczytów, imprez kulturalnych i sportowych oraz grup samokształceniowych.

18. Współpracę z organizacjami i instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi w Polsce i zagranicą.

19. Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia.

20. Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy wykorzystaniu metod pedagogiki zabawy i metod aktywizujących.

21. Organizowanie form opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez metody pedagogiki zabawy i inne metody aktywizujące.

22. Tworzenie i realizację programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych opartych na metodach pedagogiki zabawy i metodach aktywizujących.

23. Projekty z zakresu edukacji nieformalnej.

24. Zakładanie i prowadzenie placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

25. Obejmowanie patronatem placówek propagujących i realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

26. Stosowanie metod pracy interwencyjnej, diagnostycznej i terapeutycznej w udzielaniu pomocy dzieciom i ich rodzinom.

27. Tworzenie klubów zainteresowań.

28. Organizowanie, finansowanie i popieranie działalności promocyjnej i informacyjnej zbieżnej z celami Stowarzyszenia.

29. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą, instytutami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także ze środkami masowego przekazu, w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

30. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom oraz organizacjom i podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi Stowarzyszenia.

31. Przyznawanie stypendiów indywidualnych.

32. Prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i portali internetowych propagujących postawy i działania zbieżne z działaniami wspieranymi przez Stowarzyszenie.

STYCZEŃ:

 • Organizacja imprezy rodzinnej z cyklu Planszówki w Barwach Kultury „PRAGA GRA” – 14 stycznia 2012 w Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe, ul. Podskarbińska 2.

 • Ewaluacja I części projektu „Program: Aktywna Praga”.

 • Realizacja warsztatów komputerowych dla osób 50+ w ramach „Programu: Aktywna Praga”.

 • Spotkanie pt. „Przykłady zarządzania wiekiem, aktywizacji zawodowej i wolontariatu osób 50+ z Polski i Stanów Zjednoczonych” – 11 stycznia „Warsztat” przy pl. w ramach „Programu: Aktywna Praga”.

LUTY:

 • Realizacja warsztatów muzycznych oraz dziennikarsko – przewodnickich dla osób 50+ w ramach „Programu: Aktywna Praga”.

 • Organizacja Potańcówki z muzyką na żywo z zespołem Czessband oraz kapelą Cała Praga Śpiewa podczas 364. urodzin Pragi – 10 lutego, klub Hydrozagadka.

 • Organizacja animacji dla dzieci podczas wydarzenia w Centrum Handlowym Wileńska „Walentynkowe urodziny Pragi” – 11 lutego CH Wileńska.

 • Organizacja wirtualnego spaceru pt.: „Tour de Praga 2012. Z inspiracji i w hołdzie dla Olgierda Budrewicza” a tym samym wernisaż wystawy o tym samym tytule – 12 lutego Kino Praha, ul. Jagiellońska 26.

 • Organizacja wydarzenia „Planszówki w Barwach Kultury” – Kino Praha, ul. Jagiellońska 26.

 • Organizacja Potańcówki z muzyką na żywo oraz spotkania seniorów ze Związku Emerytowanych Nauczycieli z uczestnikami projektu „Program: Aktywna Praga”.

 • Udział w Balu Karnawałowym w Dzielnicy Ursynów, który został zorganizowany z inicjatywy Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego zrzeszającej ursynowskie organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Barwy Kultury koordynowało przygotowanie dekoracji, przez młodzież ze Społecznego Gimnazjum im. Batalionu AK „Parasol” oraz zapewniło animatora malującego buzie uczestnikom balu – 15 lutego, miejsce Ratusz Dzielnicy Ursynów.

 • Udział w szkoleniu „Yes, we can!” z zakresu Programu „European Voluntary Service” realizowanego w ramach Programu „Młodzież w działaniu” przez Bitola Center w Macedonii.

 • Nawiązanie stałej współpracy zagranicznej w obszarze kształtowania postaw obywatelskich wśród młodzieży oraz jej aktywizacji społecznej i kulturowej, z organizacją „Point” z Czech oraz z organizacją „Bitola Center” z Macedonii.

MARZEC:

 • Organizacja edukacyjnych zajęć dla dzieci pt. „Święto Małego Kibica” w Dzień Wiosny – 23 marca 2012 Przedszkole Kanadyjskie, ul. Kalatówki 24.

 • Realizacja warsztatów muzycznych oraz dziennikarsko – przewodnickich dla osób 50+ w ramach „Programu: Aktywna Praga”.

 • Otwarcie wystawy ”Tour de Praga 2012. Z inspiracji i w hołdzie dla Olgierda Budrewicza” w kawiarni Sens Nonsensu – 10 marca sens Nonsensu, ul. Wileńska 23.

 • Realizacja spaceru śladami Budrewicza – Spotkanie seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Zaciszu z uczestnikami projektu „Program: Aktywna Praga” – 12 marca.

 • Realizacja warsztatów artystycznych oraz zabaw ruchowych dla dzieci podczas Wielkanocnego Jarmarku Różnorodności – 28 marca Art Bem Bemowskie Centrum Kultury.

 • Nawiązanie stałej współpracy projektowej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Praga Północ.

KWIECIEŃ:

 • Organizacja imprezy rodzinnej, w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Polsce, pt. „Kącik Małego kibica” – 28 kwietnia, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, ul. Podskarbińska 2.

 • Realizacja warsztatów muzycznych oraz dziennikarsko – przewodnickich dla osób 50+ w ramach „Programu: Aktywna Praga”.

MAJ:

 • Realizacja animacji dla dzieci, zbaw ruchowo – sportowych oraz warsztatów artystycznych podczas pikniku rodzinnego: Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka organizowanego przez Urząd Miasta Legionowo – 26 maja, Legionowo.

 • Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie podczas Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2012. W ramach współpracy Stowarzyszenie Barwy Kultury było odpowiedzialne za:

- uzupełniające działania promocyjne: ustalenie i współpraca z patronami medialnymi, działania w internecie (media społecznościowe), mailingi informacji prasowych;

- pomoc przy organizacji konferencji prasowej w Akademii Pedagogiki Specjalnej;

- współpraca z agencjami koncertowymi oraz indywidualnymi artystami w celu opracowania scenariusza imprezy;

- produkcja koncertu (uzyskanie pozwoleń na organizację imprezy masowej, budowa sceny z zapleczem, nagłośnienie, oświetlenie, urządzenia sanitarne, ochrona).

 • Organizacja Wernisażu wystawy ”Tour de Praga 2012. Z inspiracji i w hołdzie dla Olgierda Budrewicza” w Centrum Handlowym Warszawa Wileńska – 12 maja.

 • Organizacja występu kapeli „Cała Praga Śpiewa” na VII Jarmarku Floriańskim – 13 maja.

 • Występ grupy „Cała Praga Śpiewa” podczas na Nocy Muzeów 2012 – 19 maja Muzeum Warszawskiej Pragi, Koneser, ul. Ząbkowska 27/31.

 • Realizacja animacji dla dzieci podczas Wolskiego Korowodu 2012 – 20 maja Dzielnica Wola.

 • Realizacja Spaceru „Grochów – miejsca zapomniane” zrealizowany przez uczestników warsztatów dziennikarsko-przewodnickich organizowanych w Dzielnicy Praga Południe – 19 maja

 • Nawiązanie stałej współpracy projektowej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Praga Południe.

 • Udział w projekcie „Forum Dobrych Praktyk” realizowanym w Polsce przez Fundację Marebito w ramach Programu Grundtvig na rzecz młodych pracowników organizacji pozarządowych działających na rzecz grup marginalizowanych społecznie.

 • Udział w projekcie „Akademia Wolontariatu” realizowanym przez Stowarzyszenie Warszawskie Centrum Wolontariatu na rzecz podwyższenia kwalifikacji osób zajmujących się w organizacjach pozarządowych koordynacją wolontariatu.

CZERWIEC:

 • Organizacja warsztatów plastycznych oraz zabaw ruchowych podczas Dnia Dziecka – 1 czerwca, Przedszkole nr 189, ul. Lenartowicza 27.

 • Organizacja eventu dla dzieci pt. „Piłkarskie Dni Dziecka” w Centrum Handlowym Wileńska – 1 i 2 czerwca CH Wileńska.

 • Organizacja animacje dla dzieci, warsztatów artystyczno – edukacyjnych w ramach Dnia Dziecka – 6 czerwca, Przedszkole pw. Aniołów Stróżów, ul. Nowoursynowska 143G.

 • Występ grupy „Cała Praga Śpiewa” podczas Nocy Pragi a zarazem finał projektu „Program: Aktywna Praga” – 15 czerwca, podwórko 11 listopada 22.

 • Nawiązanie stałej współpracy projektowej z Muzeum Warszawskiej Pragi.

 • Udział w projekcie szkoleniowym „Sekcja: Dodać życia do lat.” (do dziś) mającym na celu szkolenie kadry animatorów społecznych, animatorów kultury oraz pedagogów i psychologów z zakresu działania na rzecz aktywizacji osób straszych. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Klanza” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Południe.

 • Współpraca z „Centrum Wolontariatu” w ramach Programu „Wolontariat Miast Gospodarzy EURO UEFA 2012TM”. Zakres obowiązków: animacja programu kulturalnego dla wolontariuszy świadczących na rzecz projektu.

LIPIEC:

 • Organizacja warsztatów międzykulturowych Włochy, Rumunia podczas wydarzenia „EtnoPraga” realizowanego przez Dom Kultury Tu Praga – 6-8 lipca oraz 20-22 lipca Plac Hallera, klubokawiarnia Sen Pszczoły.

 • Realizacja pierwszej część akcji „Lato w mieście” we współpracy z Domem Kultury Praga. W ramach akcji zostały zrealizowane warsztaty plastyczne, taneczne, muzyczne, ruchu kreatywnego oraz gier planszowych dla dzieci.

 • Organizacja warsztatów międzykulturowych (Francja, Hiszpania) – Przedszkole Kid’s Academy ul. Arbuzowa 33D.

 • Nawiązanie stałej współpracy projektowej z Domem Kultury „Tu Praga”.

SIERPIEŃ:

 • Realizacja drugiej część akcji „Lato w mieście” we współpracy z Domem Kultury Praga. W ramach akcji zostały zrealizowane warsztaty plastyczne, taneczne, muzyczne, ruchu kreatywnego oraz gier planszowych dla dzieci.

 • Rozpoczęcie działań realizacyjnych przy projekcie „Odkrywanie Ochoty” współfinansowanego przez Urząd Dzielnicy Ochota.

 • Realizacja „spaceru wokół pl. Narutowicza” w ramach projektu „Odkrywanie Ochoty” – 18 sierpnia.

 • Organizacja warsztatów międzykulturowych – 13 sierpnia, Przedszkole nr 189, ul. Lenartowicza 27.

 • Opracowanie programu szkolenia „Public Relations methods, skills and tools for a modern NGO” finansowanego przez Program „Młodzież w działaniu”, realizowanego w Żabiej Woli pod Warszawą.

WRZESIEŃ:

 • Rozpoczęcie działań promocyjnych i organizacyjnych przy projekcie „Ursynów – odkrywamy na nowo” współfinansowanego przez Urząd Dzielnicy Ursynów.

 • Realizacja „spaceru Filmowe plenery Ochoty” w ramach projektu „Odkrywanie Ochoty” – 15 września.

 • Realizacja spaceru „Wielka historia na Ursynowie” w ramach projektu „Ursynów – odkrywamy na nowo” – 29 września.

 • Realizacja planu PR szkolenia „Public Relations methods, skills and tools for a modern NGO” skierowanego do 30 młodych liderów organizacji pozarządowych z Europy i Eurazji w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.

 • Realizacja „Potańcówki z muzyką na żywo” z udziałem zespołu „Cała Praga Śpiewa” na Placu Hallera z okazji otwarcia projektu „Plac Hallera Projekt” w ramach programu „Seniorzy w akcji” współfinansowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 • Realizacja warsztatów edukacyjno – artystycznych „Poznajemy Pragę” oraz „Poznajemy Afrykę” w ramach projektu „Praska Warsztatownia” skierowanego do seniorów z Dzielnicy Praga Południe we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Praga Południe, Muzeum Warszawskiej Pragi oraz Fundacją Kultury Świata.

 • Udział w projekcie „Forum Dobrych Praktyk” realizowanym w Estonii przez Fundację Marebito w ramach Programu Grundtvig na rzecz osób młodych, pracowników organizacji pozarządowych działających na rzecz grup marginalizowanych społecznie.

 • Nawiązanie stałej współpracy z organizacją „MTÜ Sokuturi” z Estonii, „Menemen Halk Egitimi Merkezi ve Aksam sanat Okulu” z Turcji, „Občianske združenie STROPEK” ze Słowacji oraz „Sør-Trøndelag musikkråd” z Norwegii działających na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Organizacja i koordynacja wolontariatu Borislava Vesnicia z Serbii. Nawiązanie stałej współpracy zagranicznej z organizacją „New Point of Culture” oraz organizacją „Vogram” z Serbii, których Borislav Vesnić jest założycielem.

PAŹDZIERNIK:

 • Organizacja warsztatów ekologicznych dla dzieci w ramach wydarzenia „EkoPraga” w Centrum Handlowym Wileńska – 6-7 października CH Wileńska.

 • Realizacja spaceru „Kontrasty: wiejska zabudowa i bloki” w ramach projektu „Ursynów – odkrywamy na nowo” – 6 października

 • Realizacja spaceru „Natura i historia” w ramach projektu „Ursynów – odkrywamy na nowo” – 13 października

 • Realizacja spaceru „XX wiek na przykładzie Ursynowa Północnego” w ramach projektu „Ursynów – odkrywamy na nowo” – 20 października

 • Organizacja spotkania warsztatowego pt. „Ursynów to nie betonowa sypialnia” Warszawy w ramach projektu „Ursynów – odkrywamy na nowo” – 21 października Cafe Roskosz, ul. Wiolinowa 2a.

 • Realizacja „spacer wokół Filtrów” w ramach projektu „Odkrywanie Ochoty” – 27 października.

 • Realizacja warsztatów edukacyjno – artystycznych „Poznajemy Japonię” w ramach projektu „Praska Warsztatownia” skierowanego do seniorów z Dzielnicy Praga Południe.

 • Organizacja II edycji imprezy rodzinnej z cyklu Planszówki w Barwach Kultury „PRAGA GRA” – 28 października 2012 w Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe, ul. Podskarbińska 2.

 • Realizacja występu grupy „Cała Praga Śpiewa” podczas Senioralii 2013 w Gmachu Głównym Biblioteki Uniwersyteckiej.

 • Realizacja szkolenia „Public Relations methods, skills and tools for a modern NGO” skierowanego do 30 młodych liderów organizacji pozarządowych z Europy i Eurazji w ramach Programu „Młodzież w działaniu” Program „Młodzież w działaniu”„Public Relations methods, skills and tools for a modern NGO”.

 • Realizacja konferencji prasowej na temat rezultatów projektu „Public Relations methods, skills and tools for a modern NGO” Programu „Młodzież w działaniu”.

 • Realizacja spotkań historycznych oraz warsztatów wspólnego śpiewania i muzykowania skierowanego do mieszkańców Placu Hallera w Klubie „Złotego Wieku” w ramach projektu „Plac Hallera Projekt”. Spotkania historyczne realizowane we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi.

 • Udział w Wizycie Studyjnej „Youth work reality in Giorgia” w Gruzji skierowanej do młodych liderów organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji i animacji społeczności lokalnych, organizowanej przez Program „Salto-Youth Eastern Europe and Caucasus Resource Center” .

 • Nawiązanie stałej współpracy zagranicznej z organizacją „Sud” z Włoch oraz organizacją „Textival” ze Szwecji działających na rzecz edukacji dorosłych oraz aktywizacji osób starszych.

LISTOPAD:

 • Realizacja spaceru „Artyści i twórcy Ursynowa” w ramach projektu „Ursynów – odkrywamy na nowo” – 3 listopada.

 • Organizacja spotkania warsztatowego pt. „Ursynów to nie betonowa sypialnia” Warszawy w ramach projektu „Ursynów – odkrywamy na nowo” – 4 listopada Cafe Roskosz, ul. Wiolinowa 2a.

 • Realizacja dodatkowego „spaceru wokół Filtrów” w ramach projektu „Odkrywanie Ochoty” – 18 listopada.

 • Organizacja spotkania warsztatowego pt. „Ursynów to nie betonowa sypialnia” Warszawy w ramach projektu „Ursynów – odkrywamy na nowo” – 24 listopada Cafe Roskosz, ul. Wiolinowa 2a.

 • Inicjatywa „Cała Praga śpiewa” angażująca środowiska seniorów oraz osób dojrzałych zagrożonych wykluczeniem społecznym została opublikowana w książce podsumowującej międzynarodowy projekt poświęcony społecznościom lokalnym realizowany przez Instytut Kultury Polskiej UW oraz partnerów z Wielkiej Brytanii i Litwy. Celem publikacji jest zaprezentowanie wybranych, najciekawszych projektów angażujących społeczności lokalne z trzech krajów partnerskich.

 • Realizacja warsztatów edukacyjno-artystycznych „Poznajemy Bałkany” w ramach projektu „Praska Warsztatownia” skierowanego do seniorów z Dzielnicy Praga Południe.

 • Stworzenie strony internetowej zakładającej kontynuację działań podjętych podczas szkolenia Programu „Młodzież w działaniu”„Public Relations methods, skills and tools for a modern NGO”

 • Realizacja spotkań historycznych oraz warsztatów wspólnego śpiewania i muzykowania skierowanego do mieszkańców Placu Hallera w Klubie „Złotego Wieku” w ramach projektu „Plac Hallera Projekt”. Spotkania historyczne realizowane we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi.

 • Organizacja występu zespołu „Cała Praga Śpiewa” w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej mającego na celu animację kulturalną seniorów z Podkowy Leśnej.

 • Nawiązanie stałej współpracy projektowej z Fundacją Zmiana oraz Bibliotekami Sąsiedzkimi.

 • Nawiązanie stałej współpracy na rzecz promocji wolontariatu seniorów z organizacją „Fruits of Society House” ze Słowenii.

GRUDZIEŃ:

 • Organizacja warsztatów edukacyjnych pt. „Zdrowie i aktywność 50+” wraz z Punktem Informacyjnym EUROPE DIRECT – Warszawa – 7 i 11 grudnia „Warsztat” przy pl. Konstytucji 4.

 • Realizacja „Potańcówki z muzyką na żywo” przy udziale zespołu „Cała Praga Śpiewa” w Centrum Promocji Kultury Praga Południe z okazji zakończenia projektu „Praska Warsztatownia”.

 • Realizacja spotkań historycznych oraz warsztatów wspólnego śpiewania i muzykowania skierowanego do mieszkańców Placu Hallera w Domu Pomocy Dziennej przy Ośrodku Pomocy Społecznej Praga Północ.

 • Udział zespołu „Cała Praga Śpiewa” w projekcie „Śpiewania Sąsiedzkie” realizowanego przez Fundację Zmiana. Organizacja wspólnego kolędowania z mieszkańcami kamienic przy ulicy Okrzei 28.

 • Organizacja spotkania wigilijnego na rzecz uczestników projektu „Plac Hallera Projekt” w Domu Kultury Tu Praga – wspólne śpiewanie i muzykowanie.

 • Udział w 3-dniowym szkoleniu na temat Programu „Europa dla Obywateli”.

 • Nawiązanie stałej współpracy zagranicznej z organizacją „Special Olimpics Association” z Serbii.

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW:

Uchwała 1/2012 z dnia 8.05.2012 w sprawie zmiany w statucie Stowarzyszenia Barwy Kultury.

Uchwała 2/2012 z dnia8.05.2012 w sprawieprzyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.

Uchwała 3/2012 z dnia 8.05.2012 w przedmiocie powołania na Wiceprezesa Zarządu Panią Magdalenę Latuch.

Uchwała 4/2012 z dnia 8.05.2012 w przedmiocie odwołania z Komisji Rewizyjnej Pani Pauliny Stypułkowskiej.

Uchwała 5/2012 z dnia 8.05.2012 w przedmiocie powołania na członka Komisji Rewizyjnej Panią Dorotę Taranowicz.

Uchwała 6/2012 z dnia 6.11.2012 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.

Uchwała 7/2012 z dnia 6.11.2012 w sprawieprzyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.

UCHWAŁY ZARZĄDU:

Uchwała 1/2012 z dnia 30.06.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011.

Uchwała 2/2012 z dnia 14.08.2012 w przedmiocie rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Pani Edyty Sudoł.

Uchwała 3/2012 z dnia 7.12.2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu – 1 osoba

- Pracownicy merytoryczni – 3 osoby

- Pracownicy administracyjni- 1 osoba

- Umowy zlecenia, umowy o dzieło – 10 osób

- Liczba osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną- 1 osoba